نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
مهدی

مهدی احمدی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
مهدی احمدی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drahmadi/fa

ﻋﺎﻃﻔﻪ

ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻘﺎﺋﯿﺎن

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - صنايع
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻘﺎﺋﯿﺎن
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - صنايع

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drbaghaian/fa

فرهنگ

فرهنگ پدیداران مقدم

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - كامپيوتر
فرهنگ پدیداران مقدم
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - كامپيوتر

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drpadidaran/fa

فاطمه

فاطمه حورعلی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
فاطمه حورعلی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drhourali/fa

ORCID
مصطفی

مصطفی عابدی

دانشیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - كامپيوتر
مصطفی عابدی
دانشیار دکتری
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - كامپيوتر

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drabedi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
علیرضا

علیرضا کربلائی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
علیرضا کربلائی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drkarbalaei/fa

سارا

سارا متولی حقیقی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - صنايع
سارا متولی حقیقی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - صنايع

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drmotevali/fa

Google Scholar
علی

علی محمدی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
علی محمدی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drmohammadi/fa

صالح

صالح محمدی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
صالح محمدی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drsalehmohammadi/fa