نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
محمد

محمد خوران

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
محمد خوران
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drkhoran/fa

حدیث

حدیث ژرفی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
حدیث ژرفی
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drzharfi/fa

مهدی

مهدی شریف نیا

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
مهدی شریف نیا
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drsharifnia/fa

Google Scholar
حسن

حسن غفوریان نصرتی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
حسن غفوریان نصرتی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drghafourian/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
آتنا

آتنا قاسم آبادی

استادیار
مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی
آتنا قاسم آبادی
استادیار -
- مهندسی مکانیک و عمران - مهندسی ساخت و تولید و ایمنی

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drghasemabadi/fa