نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
ﻋﺎﻃﻔﻪ

ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻘﺎﺋﯿﺎن

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - صنايع
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻘﺎﺋﯿﺎن
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - صنايع

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drbaghaian/fa

سارا

سارا متولی حقیقی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - صنايع
سارا متولی حقیقی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - صنايع

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drmotevali/fa

Google Scholar