نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
مهدی

مهدی احمدی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
مهدی احمدی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drahmadi/fa

فاطمه

فاطمه حورعلی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
فاطمه حورعلی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drhourali/fa

ORCID
علیرضا

علیرضا کربلائی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
علیرضا کربلائی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drkarbalaei/fa

علی

علی محمدی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
علی محمدی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drmohammadi/fa

صالح

صالح محمدی

استادیار
مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق
صالح محمدی
استادیار -
- مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع - برق

https://faculty.esfarayen.ac.ir/drsalehmohammadi/fa